W tegorocznej kadencji jestem Przewodniczącym Rady Miasta Elbląg.

*****
We wtorek, 26 marca 2019 r., w Szkole Podstawowej Nr 25 w Elblągu odbyła się konferencja poświęcona mowie nienawiści. To ważne wydarzenie zorganizowane przez nauczycieli i uczniów tej szkoły odbyło się pod patronatem Prezydenta Miasta Elbląg Witolda Wróblewskiego oraz Przewodniczącego Rady Miasta Elbląg, czyli moim.
   Mowa nienawiści, mowa pogardy, przemoc werbalna. Ostatnio dużo słyszymy na ten temat, podnosiłem go także na jednej z sesji RM. Dostrzegamy problem i jestem przekonany, że to spotkanie było próbą znalezienia rozwiązania. Bo to właśnie mowa nienawiści sprawia, że przemoc staje się społecznie akceptowalna. Im częściej słyszymy agresję słowną, tym mniej zwracamy na nią uwagę i – niestety – ale też chętniej jej używamy. Kontakt z mową pogardy jest szczególnie niebezpieczny w przypadku młodzieży, bo może prowadzić do swoistego zaniku norm społecznych. Badania pokazują, że ponad 95% młodzieży spotyka się z mową nienawiści w Internecie. Dlatego w wielu elbląskich szkołach prowadzone są spotkania, na których podnoszony jest temat cyberprzemocy. Zarówno język i Internet są narzędziami i każdy z nas decyduje o tym, jak zostaną użyte. W interesie nas wszystkich jest, żebyśmy używali ich mądrze, z szacunkiem do siebie nawzajem. Jednak czy mowę nienawiści spotykamy tylko w wirtualnym świecie, w świecie mediów? Niestety nie. Trzeba więc nie tylko rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o tolerancji, szacunku i otwartości, ale pokazywać, jak one funkcjonują. Także my – dorośli, nauczyciele, radni - musimy o tym pamiętać i – mówiąc wprost –  używać. Nie nauczymy nikogo szacunku tylko o nim mówiąc, a nie okazując go sobie wzajemnie.
   Dziękuję za zaproszenie. Doceniam także fakt, że zostałem poproszony o objęcie patronatem tego wydarzenia. Od lat – jako trener taneczny i dyrektor Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” – współpracuję z młodzieżą. Dlatego było mi niezmiernie miło, że zostałem zaproszony. Liczę, że to spotkanie będzie krokiem ku temu, by przywrócić ludzką wrażliwość, sięgnąć głębiej. Nauczyć się akceptować inność, a także odbudować wzajemne zaufanie i empatię.
Pamiętajmy jednak, że najlepiej zacząć od siebie…

*****
Od samego początku mojej pracy jako radny mam świadomość olbrzymiej odpowiedzialności za komfort życia mieszkańców Elbląga, dlatego w moich interpelacjach konsekwentnie poruszam tematy ważne dla nas wszystkich – związane z bezpieczeństwem i ochroną środowiska, a także polityką senioralną i dotyczące spraw młodych mieszkańców miasta. Wykorzystując zdobyte doświadczenie chcę przyczynić się do rozwiązywania kolejnych wyzwań i problemów, przed którymi stoi nasze miasto, ale także kontynuować te zadania, których realizacja się już rozpoczęła.

Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, poszerzenie rynku pracy i wzrost liczby mieszkańców – to główne cele działań, jakie sobie postawiłem. Zamierzenia te w wielu obszarach będą musiały być zrealizowane wspólnymi siłami wszystkich ugrupowań politycznych, jakie znajdą się w Radzie Miasta Elbląg.

W okręgu 4 widzę potrzebę:

 1. Modernizacji dróg i chodników, przede wszystkim w ciągu ulicy 12 Lutego
  i Nowowiejskiej, Zacisza, Grochowskiej, Freta, Wieżowej  i Kupieckiej     
 2. Wprowadzenia monitoringu hydrologicznego oraz systemu przeciwpowodziowego od ul. Grochowskiej do ul. Warszawskiej         
 3. Poprawy oświetlenia na ul. Zamkowej i Rycerskiej z wykorzystaniem lamp LED
 4. Modernizacji kolejnych boisk przyszkolnych oraz placów zabaw, m.in. przy SP8, SP12, SP21
 5. Zagospodarowania Wyspy Spichrzów oraz zwiększenia ilości miejsc parkingowych
 6. Rewitalizacji Parku Planty

 

Program wyborczy dla okręgu i miasta:

INFRASTRUKTURA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INWESTYCJE:

 1. Przygotowywanie terenów inwestycyjnych, umożliwienie rozwoju małej
  i średniej przedsiębiorczości oraz powstanie nowych miejsc pracy (Terkawka)
 2. Zagospodarowanie terenu przy rzece Elbląg (Waterfront, Wyspa Spichrzów)
 3. Zwiększenie ilości koszy na śmieci
 4. Urządzenie publicznych bezpłatnych toalet
 5. Budowa nowych miejsc parkingowych (ul. Zacisze, Stare Miasto)
 6. Budowa hali amfiteatru do organizacji dużych imprez plenerowych
 7. Wprowadzanie ładu przestrzennego na terenie miasteczka handlowego przy czołgu
 8. Modernizacja placu zabaw w Parku Planty, budowa kolejnych placów

OŚWIATA, KULTURA FIZYCZNA I SPORT:

 1. Organizowanie kolejnych imprez sportowo-rekreacyjnych, które cieszą się coraz większą popularnością
 2. Maksymalne wykorzystanie obiektów szkolnych na zajęcia wyrównawcze, sportowe, koła zainteresowań
 3. Budowa Orlika przy Szkole Podstawowej Nr 8 i SP12
 4. Zapewnienie uczniom opieki specjalistycznej: psychologów, logopedów oraz rehabilitantów dla klas integracyjnych
 5. Obozy sportowe dla klas sportowych
 6. Stypendia dla uzdolnionej młodzieży, promowanie młodych talentów

BEZPIECZEŃSTWO:

 1. Rozwinięcie programów prewencyjnych w szkołach (narkotyki, dopalacze, alkohol, papierosy)
 2. Wspieranie służb ratowniczych
 3. Poprawa sprawności działania Straży Miejskiej

OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA:

 1. Wspieranie działań mających na celu dbanie o właściwy rozwój naszych dzieci
 1. Racjonalizacja zarządzania mieniem komunalnym
 2. Wsparcie osób starszych i z niepełnosprawnościami

OCHRONA ŚRODOWISKA I EKOLOGIA:

 1. Promowanie działań ukierunkowanych na montaż oczyszczaczy powietrza w przedszkolach
 2. Tworzenie nowych stacji pomiarowych jakości powietrza
 3. Modernizacja parków

 

*****

INTERPELACJE I WNIOSKI:

Interpelacja "Karta mieszkańca"

Interpelacja eko

Interpelacja dot. szczepień dla seniorów

Interpelacja dot. ochrony przeciwpowodziowej

Interpelacja dot. hasła miasta

Interpelacja dot. oczyszczaczy powietrza

Interpelacja dot. dymomierzy

Wniosek dot. zamontowania kolejnych stacji pomiarowych jakości powietrza

Interpelacja dot. bezemisyjnego transportu publicznego

Interpelacja dot. zanieczyszczenia powietrza

Interpelacja dot. promocji odblasków

Interpelacja dot. przygotowania szkół do ferii zimowych

Interpelacja dot. ustawy smogowej

Interpelacja dot. przycisku życia

Interpelacja dot. PIT-ów

Interpelacja dot. mieszkań dla najuboższych

Interpelacja dot. szkolnych świetlic

Interpelacja dot. transportu wodnego dla elblążan na Mierzeję Wiślaną w okresie letnim

Interpelacja dot. Smart City

Wniosek o nadanie nazwy ulicy (szkoły lub miejsca użyteczności publicznej) nazwiskiem Elżbiety Krzesińskiej

Wniosek o nadanie nazwy ulicy (szkoły lub miejsca użyteczności publicznej) nazwiskiem Zenona Licznerskiego

Interpelacja do Prezydenta Miasta  dot. EKOaut w Elblągu

Interpelacja do Prezydenta Miasta dot. gabinetów stomatologicznych w szkołach

Wniosek o nadanie nazwy "Rondo Liepaja" budowanemu rondu u zbiegu ul. Łęczyckiej i Rawskiej w Elblągu

Wniosek dot. upamiętnienia Kazimierza Kalbarczyka oraz Antoniego Wieczorka

Interpelacja w sprawie Narodowego Planu Rewitalizacji

Interpelacja w sprawie perspektyw Festiwalu Polskich Seriali Telewizyjnych

Interpelacja w sprawie przeciwdziałaniu zażywania dopalaczy

Interpelacja w sprawie przeglądu placów zabaw

Interpelacja w sprawie działań na rzecz podniesienia atrakcyjności gminy

Interpelacja w sprawie programu odpracowywania zaległości lokatorskich

Interpelacja w sprawie usuwania azbestu na terenie miasta

Interpelacja w sprawie przeznaczenia budynku przy ul. Orzeszkowej

Interpelacja dot. pozyskiwania środków w ramach Programu "Senior-WIGOR"

Interpelacja w sprawie programu wsparcia dla ludzi młodych

Interpelacja w sprawie stworzenia miejsc przyjaznym matkom karmiącym

Interpelacja w sprawie oświetlenia ulic

Interpelacja w sprawie bezpłatnej usługi dla mieszkańców i turystów

Interpelacja w sprawie aktywności fizycznej dzieci i rodziców

Interpelacja w sprawie programu wsparcia ludzi młodych

Interpelacja w sprawie utworzenia posterunku policji

Interpelacja w sprawie zmniejszania się liczby mieszkańców Elbląga

Interpelacja w sprawie ZKM

Interpelacja w sprawie tzw. „górki” usytuowanej u zbiegu ulicy Zajchowskiego i drogi osiedlowej przy ulicy Nowowiejskiej

Interpelacja w sprawie działań na rzecz rodzin wielodzietnych

Interpelacja w sprawie: procedowania wyboru przewoźnika na świadczenie usług publicznego transportu w Elblągu

Interpelacja w sprawie dojazdu do budynku przy ul. Robotniczej 2

Interpelacja w sprawie „Otyłość wśród dzieci i młodzieży”

Interpelacja w sprawie „Zapewnienia uczniom pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych w szkołach”

Interpelacja w sprawie naliczania opłat za śmieci

Interpelacja w sprawie przystanku autobusowego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej przy ul. Grunwaldzkiej

Interpelacja w sprawie przystanków autobusowych przy ul. Generała Józefa Bema

Interpelacja w sprawie zadaszenia na miejscu tymczasowej pętli autobusowej przy ulicy Skrzydlatej

Interpelacja w sprawie udziału elbląskich szkół w programie „Cyfrowa szkoła”

Interpelacja w spawie „przedszkoli za złotówkę”

Interpelacja w sprawie zasad korzystania z miejsc na miejskich słupach ogłoszeniowych

Interpelacja w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych

*****

OŚWIADCZENIE

24.09.2015 składałem interpelację dotyczącą uruchomienia gabinetów stomatologicznych w szkołach, które to gabinety pozwoliłyby ułatwić dostęp młodych elblążan do opieki stomatologicznej. Przywoływałem wtedy inicjatywę miasta Słupsk, które we współpracy z Fundacją Wiewiórki Julii z Warszawy w roku 2015 przeprowadziło przegląd stomatologiczny wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Słupsku.
Sprawa jest o tyle ważna, że 85% uczniów szkół podstawowych i 95% 18-latków ma próchnicę.
Chciałbym poinformować, że będąc konsekwentnym w działaniu zaprosiłem do Elbląga Fundację Wiewiórki Julii z Warszawy, która przeprowadziła w dniach 27-28 października 2016 r. przeglądy stomatologiczne u ponad 1600 elbląskich dzieci w ramach programu „Zdrowe zęby = Piękny uśmiech”. Przez 2 dni w Elblągu pracowało 15 specjalistów z fundacji.
Mam nadzieję, że jest to pierwszy krok w celu podjęcia inicjatywy związanej z otwieraniem w szkołach gabinetów stomatologicznych.

     

 

Wizyta w SP12.
W akcji brały udział: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza, Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisława Staszica, Szkoła Podstawowa nr 11 im. Kornela Makuszyńskiego, Szkoła Podstawowa nr 12 im. Michała Kajki, Szkoła Podstawowa nr 14 im. Jana Brzechwy, Szkoła Podstawowa nr 18 im. Franciszka II Rakoczego, Szkoła Podstawowa nr 19 im. Bohaterów Westerplatte

 

 

 

 

 

*****

W poprzedniej kadencji byłem wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej oraz aktywnie działałem w Komisji Finansowo-Budżetowej. Moja praca na rzecz Rady Miejskiej nie ograniczała się do obecności na sesji Rady Miejskiej czy na posiedzeniach komisji. Obserwuję co się dzieje w moim mieście - spotykam się z mieszkańcami (nie tylko z mojego okręgu wyborczego), rozmawiam z elblążanami, słucham ich problemów, po czym - w miarę możliwości – wyszukuję i proponuję rozwiązania oraz monitoruję wdrażanie ich. W celu zwiększenia efektywności mojej działalności jako radnego, współpracowałem i nadal zamierzam współpracować również z radnymi spoza mojego klubu wyborczego (np. przy projekcie i wdrażaniu Budżetu Obywatelskiego - w moim okręgu wyborczym powstały m.in. dwa kreatywne podwórka). Przy czym konsekwentnie dążę do realizacji celów zawartych w moim programie wyborczym.

W okresie sprawowania funkcji radnego złożyłem łącznie 24 interpelacje oraz kilkanaście wniosków.

Dotyczyły one spraw gospodarczych i społecznych w naszym mieście, część z nich była efektem spotkań z mieszkańcami podczas moich dyżurów radnego oraz bezpośrednich spotkań z mieszańcami na terenie Elbląga.

W dobie kryzysu gospodarność ma ogromne znaczenie. Dlatego poszukuję innowacyjnych rozwiązań również w tej sferze. Wskazuję oraz monitoruję wprowadzanie nowych formy oszczędności oraz współpracy między poszczególnymi jednostkami. Ma to na celu zwiększenie oszczędności w budżecie miejskim. Przykładem takiego działania jest mój wniosek w sprawie podjęcia działań mających na celu utworzenie grupy instytucji miejskich, która jako zbiorowy odbiorca mogłaby negocjować korzystniejsze warunki opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenie, ogrzewanie, gaz i inne oraz interpelacja w sprawie obniżenia kosztów oświetlenia ulic m.in. poprzez zastosowanie technologii LED.

Zgodnie z punktem mojego programu wyborczego postulującym lepszą edukację dzieci i młodzieży w Elblągu, proponowałem innowacyjne rozwiązania w tej dziedzinie. Stąd również m.in. moja interpelacja w sprawie udziału elbląskich szkół w programie „Cyfrowa Polska”.

Mając na uwadze zdrowie i prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży złożyłem interpelację dotyczącą przeciwdziałaniu otyłości w szkołach, która jest efektem m.in. sprzedawania w sklepikach szkolnych niezdrowego żywienia, braku aktywności fizycznej (np. zwolnienia z wf-u) oraz braku świadomości nt. konieczności prowadzenia zdrowego trybu życia już od najmłodszych lat. Z uzyskanych informacji wiem, że dzięki tym działaniom w części szkół nie sprzedaje się już tzw. „śmieciowego jedzenia”. 

Uważam też, że mieszkańcy Elbląga potrzebują konsekwentnie prowadzonych działań prospołecznych – dlatego byłem inicjatorem ulg dla rodzin wielodzietnych oraz złożyłem interpelację w sprawie sposobu rozliczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym.

Podejmowałem również aktywnie działania mające przyczynić się do polepszenia sytuacji gospodarczej miasta i jego mieszkańców – w tym zakresie złożyłem m.in. interpelację dotyczącą  zwiększenia aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych czy konieczności opracowania programu wsparcia dla ludzi młodych, którzy chcą pracować i mieszkać w Elblągu.

Ponieważ na co dzień pracuję jako dyrektor samorządowej instytucji kultury potrzeby mieszkańców w zakresie społeczno-kulturalnym są mi szczególnie bliskie. Z satysfakcją odnotowałem wprowadzenie w życie złożonej przez mnie interpelacji dotyczącej upamiętnienia rocznicy 777-lecia Elbląga. Złożyłem również kilka wniosków nadanie ulicom patronów m.in. Czesława Kujawskiego, Stefana Muli czy Antoniego Wieczorka.

To tylko niewielki wycinek mojej działalności jako radnego Rady Miejskiej w Elblągu. 

*****

Wniosek o nadanie jednej z ulic w Elblągu imienia Stefana Muli

Stefan Mula przez dziesięciolecia uwieczniał na taśmie filmowej momenty historyczne dla Elbląga, a także życie codzienne mieszkańców. Filmowiec, dokumentalista, instruktor filmowy.

Urodził się w 1924 r. w Ryńsku, w powiecie Wąbrzeźno na Pomorzu. W czasie wojny był żołnierzem I Korpusu 16. Brygady Pancernej gen. Stanisława Maczka, z którą przeszedł cały szlak bojowy. W 1953 r. przyjechał do Elbląga i tutaj osiadł na stałe.

Z wykształcenia był technikiem dentystycznym - od 1953 r. przez następne 30 lat pracował w Miejskiej Przychodni Obwodowej w Elblągu. Równocześnie był instruktorem filmowym - jego pasją było filmowanie życia Elbląga, zarówno tych ważnych wydarzeń, jak i codziennego życia miasta.

Był założycielem Amatorskiego Klubu Filmowego „Jantar”, powstałego 2 stycznia 1960 r. Klub ten od 1963 roku, poprzez osobę S. Muli, działał w Elbląskim Domu Kultury.

Z jego inicjatywy organizowano w Elblągu ogólnopolskie Festiwale Filmów Amatorskich Służby Zdrowia (w latach 1965-1978 odbyło się 7 takich festiwali, w tym dwa rangi międzynarodowej).

Stefan Mula przez kilkadziesiąt lat towarzyszył wszystkim poważniejszym momentom i zdarzeniom w życiu miasta. Dokumentował życie środowisk, ludzi Elbląga, pory roku, dokonujące się zmiany. Ogółem zrealizował ponad 40 filmów, które były wielokrotnie nagradzane na ogólnopolskich i międzynarodowych przeglądach amatorskiej twórczości filmowej. Jego produkcje otrzymywały także wyróżnienia Naczelnego Zarządu Kinematografii, a S. Mula za całokształt pracy otrzymał w 1974 r. nagrodę Ministra Kultury i Sztuki.

W ostatnich latach życia był związany z elbląskim muzeum, gdzie opiekował się zbiorami filmowymi.
W marcu 2012 r. minie 5 lat od jego śmierci.

Upamiętnienie, przez nadanie nazwy jednej z nowo powstających ulic imienia Stefana Muli, będzie wyrazem szacunku i pamięci dla jego działalności na rzecz naszego miasta.

Wniosek o nadanie jednej z ulic w Elblągu imienia Czesława Kujawskiego

W czerwcu minie 10 lat od śmierci Czesława Kujawskiego – założyciela, wieloletniego dyrektora i choreografa Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Elbląska”.

Zespół pod jego kierownictwem wielokrotnie uczestniczył w festiwalach folklorystycznych za granicą m.in. we Francji i Wielkiej Brytanii. „Ziemia Elbląska” reprezentowała też miasto na Litwie i Białorusi, a z inicjatywy Cz. Kujawskiego w Elblągu odbywały się warsztaty taneczne dla zespołów polonijnych.

Był również pionierem w propagowaniu folkloru Żuław i pomysłodawcą oraz organizatorem międzynarodowych festiwali m.in. Bursztynowej Kolii Bałtyku i Festiwalu Polskich Tańców Narodowych. Był filantropem i opiekunem Polaków, którzy pozostali po drugiej stronie wschodniej granicy – jako działacz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” utworzył tam kilkanaście zespołów pieśni i tańca.

Czesław Kujawski był wychowawcą kilku pokoleń elbląskiej młodzieży, znany był ze swojej działalności nie tylko w naszym regionie, ale w Europie i Ameryce. To jemu wielu z nas zawdzięcza wpojenie miłości do tańca, a niekiedy wskazania drogi życiowej. Upamiętnienie, poprzez nadanie jego imienia ulicy, będzie wyrazem wdzięczności elblążan, dla których Czesław Kujawski poświęcił 25 lat swojego życia i pracy.


***

SKRÓT DZIAŁAŃ W ROKU 2011


Podczas sesji w dniu 25 lutego 2011 roku poparłem projekt budżetu prezydenta Grzegorza Nowaczyka. To budżet prorozwojowy i nastawiony na pozyskiwanie środków unijnych. Uważam, że projekt jest rozważny i oszczędny, a kierunek prezydenta w rozwoju miasta jest innowacyjny.
***
W poniedziałek, 14 marca uczestniczyłem w spotkaniu, zorganizowanym w elbląskim browarze w ramach akcji "Dialog Grupy Żywiec".
Zaproszeni przez firmę przedstawiciele elbląskich władz, firm, uczelni, instytucji kultury i organizacji pozarządowych, a także mediów rozmawiali na temat oczekiwań lokalnej społeczności wobec firmy.
Akcja ma na celu wprowadzenie przez Grupę Żywiec konkretnych pomysłów - wśród propozycji, które zostały wyartykułowane na spotkaniu znalazł się m.in. powrót marki EB na lokalny rynek, czy organizacja drzwi otwartych browaru dla mieszkańców.
Zabrałem głos w sprawie oddziaływania biznesu Grupy Żywiec na elbląskie firmy lokalne - zastanawia mnie, jakie są możliwości, aby elbląski browar współpracował z elbląskim biznesem, np. przy produkcji etykiet itp.
***
W czwartek, 24 marca, kolejna sesja RM, na której prawdopodobnie poddana pod głosowanie zostanie zmiana planu zagospodarowana przestrzennego części osiedla Zawada w związku z rozbudową Centrum Handlowego „Ogrody". Najbliższy czwartek to także ostateczny termin przyjmowania opinii i propozycji związanych z planowaną rozbudową. Mam zamiar przedstawić również swoje stanowisko w tej sprawie.
***
Informuję, że złożyłem interpelację w sprawie funkcjonowania myjni samochodowej znajdującej się przy Gildii Kupców Żuławskich. Wniosek dotyczył zamontowania ekranów głuszących hałas oraz rozwiązania problemu z parkowaniem pojazdów oczekujących w kolejce do myjni w miejscu zakazu zatrzymywania i postoju.
Poruszyłem również problem nieoświetlonej ul. Grażyny oraz złożyłem wniosek o zmianę jej oznakowania. Zgłosiłem potrzebę umożliwienia postoju pojazdom po lewej stronie ulicy (od strony ul. Browarnej) - zniesienia znaków zakazu zatrzymywania się i postoju po godzinie 16.00.
Przekazałem także stanowisko w sprawie rozbudowy CH „Ogrody". 

***
Jako przewodniczący Komisji Kultury w RM nie mogłem odmówić sobie uczestnictwa w międzynarodowej konferencji Więcej kultury - We are more!, jaka odbyła się w Sopocie w dniach 28 - 30 lipca.
Było to forum dyskusji, wymiany doświadczeń, ale także wypracowywania nowych rozwiązań - spotkanie z udziałem ekspertów, animatorów kultury i wszystkich zainteresowanych kwestią finansowania kultury i rozwijania polityki kulturalnej.
Dla mnie najważniejsza była możliwość zapoznania się z przykładami finansowania działań artystycznych z programów nie kierowanych bezpośrednio do sektora kultury oraz zastanowienia się - wraz z grupą osób tak jak ja zaangażowanych w rozwój kultury - nad tym, jak włączyć kulturę w obieg funduszy strukturalnych w perspektywie finansowej Unii Europejskiej w latach 2014 - 2020.


***
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki RM, której jestem przewodniczącym, przedstawiała Prezydentowi następujący wniosek przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 31.08.2011 r:
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki RM zwraca się do Prezydenta Miasta z wnioskiem o zabezpieczenie w budżecie miasta Elbląg na rok 2012 środków finansowych na następujące zadania:
- na wkład własny, umożliwiający realizowanie projektów zewnętrznych instytucji kultury w naszym mieście,
- na rozwijanie talentów oraz organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży (szczególnie podczas weekendów).
- wyposażenie, wzbogacenie i modernizację biblioteki na Osiedlu Zawada,
- w ramach Programu Edukacji Muzycznej odwiedzanie elbląskich szkół przez Elbląską Orkiestrę Kameralną,
- na stylowe ogrodzenie nowej siedziby Młodzieżowego Domu Kultury,
- na prace remontowe jednej części podzamcza Muzeum Archeologiczno-Historycznego,
- postawienie przy wjeździe do naszego miasta oraz na terenie Starego Miasta brązowych tablic informacyjnych,
- rozpowszechnienie we wszystkich szkołach Programu „Bezpieczny Stadion",
- kontynuowanie zajęć profilaktycznych w szkołach średnich oraz programu dla dziewcząt w wieku gimnazjalnym i szkół średnich związany z przeciwdziałaniem prostytucji,
- zwiększenie środków na dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci oraz młodzieży,
- podręcznik w szkolnej bibliotece (ze względu na szeroki i złożony problem na początek można zacząć od jednego rocznika dzieci młodszych, skupiając się na jednym przedmiocie),
- na doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- środki własne na projekty związane z realizacją placów zabaw,
- na stację uzdatniania wody na basenie krytym,
- wybudowanie boiska Orlik przy szkole nr 9 na Osiedlu Zawada, przy ul. Rodziny Nalazków,
- rozważenie możliwości budowy przy elbląskich szkołach 10 boisk ze sztuczną nawierzchnią (w perspektywie najbliższych 2-3 lat),
- przenośno-rozkładany tor panelowy dla dyscypliny łyżwiarstwa szybkiego,
- na modernizację obiektu przy ul. Agrykola - wybudowanie bieżni tartanowej, rzutni i skoczni na stadionie, by był on ogólnodostępny dla lekkoatletyki,
- ścieżki rowerowe, obniżenie krawężników przy przejazdach, zwiększenie ilości prawidłowych stojaków rowerowych na terenie miasta (by były przy każdej szkole), dokończenie ścieżki rowerowej od ul. Węgrowskiej do ul. Obrońców Pokoju oraz przy ul. Królewieckiej,
- dotowanie klubów sportowych w celu prostszych rozliczeń z samorządem i opłacenia pracy trenerów. Połączenie powyższej kwestii z systemem stypendialnym.
***
W piątek, 2 września skierowałem do Prezydenta pismo w sprawie zakupu tańszej energii elektrycznej dla jednostek i instytucji podległych Urzędowi Miasta.

***
Ci z Was, którzy jak ja uczestniczyli we wtorkowym (6 września) meczu Polska-Niemcy w Gdańsku mają na pewno podobne wrażenia. Nie myślę tu o wyniku spotkania - mecz był zacięty, i choć Polacy przegrali, udało się im odnieść cenny remis z niezwykle ciężkim rywalem. Myślę o PGE Arenie Gdańsk - zbudowany na Euro 2012 stadion rzeczywiście zachwyca.
***
Z kolei od 8 do 11 września br. brałem udział w imprezach zorganizowanych w ramach Europejskiego Kongresu Kultury. To jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych Polskiej Prezydencji w Radzie UE zorganizowane zostało we Wrocławiu.
Jak podkreślali organizatorzy - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Narodowy Instytut Audiowizualny, Miasto Wrocław oraz Komisja Europejska - zadaniem Europejskiego Kongresu Kultury było nadanie mu formy nie tylko prezentacji dokonań polskich artystów, ale też stworzenia platformy do dyskusji o wyzwaniach i zagrożeniach stojących przed kulturą w naszych czasach.
Doszło tu do starcia dwóch wizji kultury - tej rozumianej jako narzędzia do budowania wizerunku miast i stymulowania rozwoju oraz kultury krytycznej mającej budować świadomość widza i jego obywatelskie zaangażowanie.
Stawiane podczas debat tezy można było zweryfikować, uczestnicząc w licznych wystawach, koncertach czy spektaklach.
Wszyscy zgodzili się, że konieczne jest też większe zaangażowanie Unii, zwłaszcza że obecne wydatki z programu "Kultura" stanowią 0,05 proc. całego budżetu UE. Zresztą postulaty nieformalnego ruchu Obywateli Kultury, który popieram, były często przywoływane, a zawarty między rządem a Obywatelami Pakt dla Kultury prezentowany jako przykład skutecznego nacisku na władze.
***
REKOMENDACJA
Przyznanie tytułu Honorowego Obywatela Elbląga Lechowi Wałęsie będzie świadczyć o uznaniu jego zasług dla wprowadzenia zmian ustrojowych w naszym kraju.
Jako przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" zapoczątkował dialog i pokazał jak pokojowo rozwiązywać konflikty. W grudniu 1970 r. Elbląg był miejscem tragicznych wydarzeń, w których elblążanie walczyli o godność ludzi pracy - 10 lat później Wałęsa o tym przypomniał i domagał się ich upamiętnienia. Tak się stało. Dlatego nadanie mu tytułu Honorowego Obywatela Elbląga jest przypomnieniem, że także nasze miasto uczestniczyło w tych przemianach, że Elbląg miał swój udział w tej części historii.
***